dinsdag 26 oktober 2010

Grote Bijbelquiz 2010 donderdag op Nederland 2

Onderdeel van onze cultuur
Of we het nu willen of niet, aangenaam vinden of niet, in de god der christenen (willen) geloven of niet, de Bijbel maakt deel uit van onze cultuur: voor gelovigen vanwege de vermeende goddelijke inhoud, voor mensen die meer waarde hechten aan literatuur dan aan dogma's is het de eerste anthologie van de westerse wereld, en daarmee, vooralsnog niet meer weg te denken uit onze beschaving. Soms geven lieden, die beweren zich te baseren op de enige echte inhoud van dat boek, echter blijk van een totaal gebrek aan kennis van de inhoud van het ene of andere deel van die verzameling boeken. Leden van (een) sekte(n) die omgaan bij de huizen, en daarbij ijdele dingen doende, en zeer veel sprekende hetgeen niet betaamt, doen je veelvuldig  opnieuw versteld staan over het gebrek aan kennis omtrent inhoud en betekenis van het geschrevene voor dat op tal van fronten interessante boekwerk hetwelk in ongeveer vijftienhonderd talen is overgezet.

Ware de waterstof-peroxide overgoten hoofdman van de onvrijheid in ons politieke bestel een islamiet (geweest), hij zou wellicht bezwaren hebben geuit jegens één en ander dat in (delen van) de Boeken des Ouden Verbonds voorkomt, en eventueel zou daarbij het begrip achterlijk zijn gevallen. Doch selectiviteit en affectieve preoccupatie spelen ook hier een hoofdrol.
Wat ziet gij den splinter in het oog uws broeders, doch de balk in uw oog merkt ge niet?

Titelpagina van een Nederlandse Bijbel, uitgegeven te Dordrecht in 1793.

Quiz in Den Haag

Om weer eens te testen welke mensen een en ander weten over wie, wat, waar, hoe en waarom van hetgeen in die bundeling van boeken voorkomt — boeken welke met de Attisch-Griekse pluralis Biblia worden omschreven —, is ook dit jaar weer een Grote Bijbelquiz georganiseerd die vanuit de Grote Kerk in Den Haag de ether in zal worden gezonden, waarna allen die dat willen, en daarvoor het vereiste beeldscherm ter beschikking hebben, op de avond van donderdag 28 oktober [1] kunnen kijken en luisteren naar al hetgeen aan de orde komt binnen het kader van genoemd kennisonderzoek.
EO-presentatrice Jacobine Geel.
(Foto: TVblik.)
Het geheel telt zeven ronden en een finale. Met die Quiz cultiveert de omroep in kwestie de, onzes inziens tamelijk twijfelachtige, vooronderstelling dat men daarmee aan de weet zou kunnen komen in welke windstreek van ons land de kennis van inhoud, betekenis en maatschappelijke relevantie — eventueel nog aangevuld met de historische context —, van de schrifturen in kwestie, het grootst is.

Enig giswerk

Kennelijk meent men aan de hand van enige, respectievelijk relatief veel, kennis van de Bijbel conclusies te kunnen trekken met betrekking tot kennis en/of inzicht in bepaald delen van ons land. Daarvoor is op z'n minst een uitgebreide(re) enquête, dan wel een gericht, wetenschappelijk verantwoord, onderzoek nodig zijn.
EO-presentator Bert van Leeuwen.
(Foto: TVblik.)
De kandidaten— wat een onzinnig begrip voor mensen die juist geen kandidaat (meer) zijn doch volwaardig deelnemer — kunnen, aangestuurd of met behulp van de presentatoren — Jacobine Geel en Bert van Leeuwen —, voor een boeiende en gedenkwaardige, alsmede — zo mogelijk en hopelijk — met humor doorspekte anderhalf uur zorgen.
_________
[1] De Grote Bijbelquiz 2010. Evangelische Omroep, donderdag 28 oktober, Nederland 2, tussen 20:25 uur en 22:00 uur.

donderdag 14 oktober 2010

Plannen van een amuzische regering

MOTTO 1: In de kunst wil menigeen meepraten, die nauwelijks stamelen kan. (Peter Sirius, 1858-1913) [1]

Cultuurbarbaren aan kop

Het ergste dat een land kan overkomen, na een militaire dictatuur, is een amuzische regering. We zitten er in het Koninkrijk der Nederlanden vooralsnog mee opgescheept. En de plannen met betrekking tot de cultuur, van het kabinet dat heden officieel wordt geïnstalleerd, waren reeds uitgelekt, en hebben inmiddels tot niet alleen volstrekt begrijpelijke, maar eveneens terechte protesten geleid. Ongetwijfeld zal de invloed van de door rancune ten opzichte van alles wat niet bij hem lijkt te passen, verteerde buitenstaander wiens naam al veel te veel wordt genoemd en wiens status daardoor een onrechtmatig volume krijgt, en dat is reeds het geval in alle buiten-culturele zaken die de schijnwerpers steeds opnieuw op hem doen richten.
Alleen al het feit dat er op de Post Cultuur driemaal zoveel dient te worden bezuinigd als in alle andere sectoren geeft al aan hoe cultuur-vijandig het nieuwe kabinet zich presenteert. Niet dat het verbazing mag wekken, aangezien degenen die dit weken geleden reeds naar buiten lieten brengen, kille technocraten zijn die zichzelf hebben vastgewerkt in een conglomeraat van culten en daardoor elk muzisch besef zijn gaan ontberen, vooropgesteld dat ze het ooit hebben gehad.

MOTTO 2: Kunst is niet het brood, maar de wijn des levens. (Jean Paul, 1763-1825 .)
[2] 


Hoogmoedsverplettering

Elk vredelievend protest tegen dergelijke ongehoorde en destructieve plannen dient derhalve ten volle te worden ondersteund. Immers, niet de daders zullen de lasten binnen de gevolgen van hun maatregelen ondervinden, maar de burgers, die weer eens slachtoffer zijn van de hoogmoedsverplettering van volkomen buiten de realiteit staande, door machtshonger gedreven politici. Slechts zelden komt de hoogmoed van dergelijke lieden voor de val, hetgeen ons in het bijbehorende spreekwoord reeds in de derde klas van de lagere school werd voorgehouden.

MOTTO 3:
De loop van een rivier wordt bijna altijd afgekeurd door de bron. (Jean Cocteau 1889-1963.)
__________
[1] Peter Sirius heette in werkelijkheid Otto Kimmig.
[2] Jean Paul is de korte naam voor de dichter Jean Paul Friedrich Richter. Gustav Mahler liet zich voor zijn Eerste Symfonie (Der Titan) min of meer inspireren door de gelijknamige roman van deze auteur.
__________
NB: Zie tevens de bijdrage op onze dochtersite Tempel der Toonkunst.
Zie voorts het artikel op de aan ons gelieerde site Muziek en mensen
.

En nog een bijdrage op onze dochtersite Tempel der Actualiteit.

maandag 11 oktober 2010

Britse occultist Aleister Crowley kort herdacht

Een kwartiertje occultisme
In de aflevering, die dinsdag 12 oktober door de Duitse regionale radiozender WDR 3 (Westdeutscher Rundfunk, in Köln) van het programma Zeitzeichen wordt gepresenteerd, tussen 17:45 uur en 18:00 uur, wordt aandacht besteed aan een volgens sommigen bijzondere gebeurtenis: hier is dat eveneens de 12de oktober, maar dan in het jaar 1875. Stichtag noemt men dat in het Duits. Toen werd de, later internationaal fameuze en beruchte Britse occultist Aleister Crowley geboren. Hij is op 1 december 1947 overleden.
Die internationale bekendheid heeft de man echter geen plek bezorgd in het in 2008 verschenen standaardwerk Das Okkulte van Sabine Doering-Manteuffel.

Aleister Crowley in vol
ornaat, 
omstreeks 1904
Veelzijdig werkzaam wezen
Die Aleister Crowley was een van de veelzijdige Britten welke op tal van gebieden actief waren: als schrijver en dichter, overtuigd Yoga-beoefenaar en bergbeklimmer. Als lid van diverse occulte organisaties oefende hij nadrukkelijk invloed uit.
Hoewel hij enerzijds een (occult) Book of the Law publiceerde, leidde hij aan de andere kant een zeer losbandig leven, hetgeen zijn reputatie bepaald niet ten goede gekomen
 is. Daardoor kreeg hij onder meer het odium en de bijnaam van The Wickedest Man in the World; ook wordt Aleister Crowley gezien als degene die het moderne satanisme mede heeft gevestigd.
Eén en ander in dat gedrag kan worden beschouwd als een reactie op het hier en daar fanatiek-protestantse optreden van zijn vader die predikant was en rondreisde om pamfletten uit te delen, en die de jonge Aleister heeft gedwongen tot dagelijkse bijbelstudie.

vrijdag 8 oktober 2010

Alexander de Grote 'ingevoeld' door Tygo Gernandt

Foutieve beeldvorming
In de namiddag van zaterdag 9 oktober, tussen 17:00 uur en 17:55 uur via Nederland 2, wordt in het Avro-programma Kunstuur, de tweehonderdste aflevering van Museumgasten gepresenteerd. Speciaal ter gelegenheid van die heugelijke gebeurtenis reist acteur Tygo Gernandt af naar Griekenland om aldaar in het 'karakter' van Alexander de Grote te kruipen.

Detail van het Alexander-mozaïek, voorstellende de Slag bij Issus (333 voor onze jaartelling, waarbij Alexander streed tegen koning Darius III, die echter op deze voorstelling niet zichtbaar is.

Hoezeer deze historische figuur ook tot de verbeelding van zo menigeen mag spreken, en men zich, al dan niet terechte, voorstellingen maakt van zoveel toestanden, gebeurtenissen en situaties en wat dies meer zij, in die dagen van weleer, wordt helaas maar al te vaak vergeten wat voor afgrijselijke wezens deze grootheden zijn geweest en in historisch opzicht nog steeds zijn. En tevens dat er helemaal niets romantisch aan die veldtochten was.

Kwalijke aanpassingen
Inmiddels is de West-Europese geschiedenis al zozeer vervaagd dat een voormalig premier van de staat Frankrijk, Dominique de Villepin (geboren 1953), zijn openlijke bewondering — met als resultaat een biografie — over deze misdadige Fransman vol trots voorstelt.
Hitler en Stalin zijn nog omstreden, maar hoe weinig generaties zijn er nu nog nodig voordat ook dezen min of meer officieel als helden der geschiedenis zullen worden gezien door veel grotere groepen dan de marginale clubjes van verdoolden die dat nu zo zien. Over honderd jaar zullen ze vast wel weer algemeen salonfähig zijn, waarbij hun onvoorstelbare misdaden zullen worden beschouwd als marginalia die slechts als enkele regels terzijde in de schoolboekjes zullen voorkomen.

maandag 4 oktober 2010

Thema-avond over de jeugd van China op Arte-tv

Twee documentaires
Arte-televisie zendt op dinsdag 5 oktober de Themen-Abend: China's Jugend im Aufschwung, over de rol van de jeugd in de economische groei van het land dat de meeste inwoners van enige staat ter wereld telt. Twee onderdelen van beide een uur vormen de inhoud van dit programma. 

Om 22:00 uur start de documentaire Hanbao-Die Burg der Chinesen, van Christian Chidlowski, die over het leven van jonge Chinezen in Europa vertelt. Deze jonge Chinezen vormen binnen onze cultuur een aparte communiteit met geheel eigen regels en gebruiken, die echter voor de buitenwereld zeer ondoorzichtig zijn. De film is op 22 juni 2008 voor het eerst in Hamburg publiekelijk vertoond.
De Nederlands-Duitse documentaire Chinesische Kinder unter Druck — "I wanna be boss" sluit direct aan op eerder genoemde documentaire. Deze gaat over ambitieuze jonge Chinezen di vragen hebben van voor henzelf groot belang met betrekking tot hun leven, hun opleiding, hun motivatie en hun'werkdruk'. Daarvoor heeft filmmaakster Marije Meerman vijf van die jongeren gevolgd tijdens hun examenjaar.
Deze film vult de zestig minuten tussen 23:00 uur en middernacht.

__________
Foto: Beeld uit de documentaire Hanbao — Die Burg der Chinesen, van Christian Chidlowski. (Overgenomen van de website van de regisseur.)

Thema-avond over de jeugd van China op Arte-tv

Randnotities over Dan Browns The Da Vinci Code

De onverbiddelijke bestseller van Dan Brown
In 1949 schreef de Amerikaanse auteur Fulton Oursler (1893-1952) het boek The Greatest Story Ever Told, over het leven van Jezus Christus.Het boek werd verfilmd door George Stevens in 1965.
BBC Four-tv zendt tijdens het laatste uur — van 23:00 uur tot middernacht onze tijd — van maandag 4 oktober, een documentaire uit met op één later na dezelfde titel: The Greatest Story Ever Sold. Daarmee is de toon met betrekking tot de inhoud van de film meteen en wel heel nadrukkelijk gezet: het is voor ieder duidelijk dat het hier gaat om een uitermate commerciële kwestie: de verkoop, in enorme aantallen, verspreid over onze globe, van het boek The Da Vinci Code uit 2004,  van Dan Brown (geb. 1964). Deze hype wordt in de documentaire geanalyseerd.

Een schat in steen: Rosslyn Chapel
Voorafgaande aan de bovengenoemde, nadere beschouwing van de hype omtrent het allerwege befaamde boek van Dan Brown, biedt dezelfde Britse zender — BBC Four, tussen 22:00 uur en 23:00 uur — een gefilmde zoektocht in Schotland naar Rosslyn Chapel. Kunsthistorica Rosslyn onthult in die film allerlei markante details met betrekking tot dit middeleeuws instituut uit de vijftiende eeuw.
Die kapel is heel lang buiten de algemene belangstelling gebleven — als prima bewaard 'geheim' — totdat het onder de aandacht van miljoenen mensen werd gebracht in het boek dat zo'n super-bestseller werd: The Da Vinci Code.