donderdag 14 oktober 2010

Plannen van een amuzische regering

MOTTO 1: In de kunst wil menigeen meepraten, die nauwelijks stamelen kan. (Peter Sirius, 1858-1913) [1]

Cultuurbarbaren aan kop

Het ergste dat een land kan overkomen, na een militaire dictatuur, is een amuzische regering. We zitten er in het Koninkrijk der Nederlanden vooralsnog mee opgescheept. En de plannen met betrekking tot de cultuur, van het kabinet dat heden officieel wordt geïnstalleerd, waren reeds uitgelekt, en hebben inmiddels tot niet alleen volstrekt begrijpelijke, maar eveneens terechte protesten geleid. Ongetwijfeld zal de invloed van de door rancune ten opzichte van alles wat niet bij hem lijkt te passen, verteerde buitenstaander wiens naam al veel te veel wordt genoemd en wiens status daardoor een onrechtmatig volume krijgt, en dat is reeds het geval in alle buiten-culturele zaken die de schijnwerpers steeds opnieuw op hem doen richten.
Alleen al het feit dat er op de Post Cultuur driemaal zoveel dient te worden bezuinigd als in alle andere sectoren geeft al aan hoe cultuur-vijandig het nieuwe kabinet zich presenteert. Niet dat het verbazing mag wekken, aangezien degenen die dit weken geleden reeds naar buiten lieten brengen, kille technocraten zijn die zichzelf hebben vastgewerkt in een conglomeraat van culten en daardoor elk muzisch besef zijn gaan ontberen, vooropgesteld dat ze het ooit hebben gehad.

MOTTO 2: Kunst is niet het brood, maar de wijn des levens. (Jean Paul, 1763-1825 .)
[2] 


Hoogmoedsverplettering

Elk vredelievend protest tegen dergelijke ongehoorde en destructieve plannen dient derhalve ten volle te worden ondersteund. Immers, niet de daders zullen de lasten binnen de gevolgen van hun maatregelen ondervinden, maar de burgers, die weer eens slachtoffer zijn van de hoogmoedsverplettering van volkomen buiten de realiteit staande, door machtshonger gedreven politici. Slechts zelden komt de hoogmoed van dergelijke lieden voor de val, hetgeen ons in het bijbehorende spreekwoord reeds in de derde klas van de lagere school werd voorgehouden.

MOTTO 3:
De loop van een rivier wordt bijna altijd afgekeurd door de bron. (Jean Cocteau 1889-1963.)
__________
[1] Peter Sirius heette in werkelijkheid Otto Kimmig.
[2] Jean Paul is de korte naam voor de dichter Jean Paul Friedrich Richter. Gustav Mahler liet zich voor zijn Eerste Symfonie (Der Titan) min of meer inspireren door de gelijknamige roman van deze auteur.
__________
NB: Zie tevens de bijdrage op onze dochtersite Tempel der Toonkunst.
Zie voorts het artikel op de aan ons gelieerde site Muziek en mensen
.

En nog een bijdrage op onze dochtersite Tempel der Actualiteit.

Geen opmerkingen: