dinsdag 17 juli 2007

Malafide medici, 'geheugenverlies', en perverse politici

De anticlimax van het Hippokratische denken en handelen

“Een medisch complot”, luidde volgens de Volkskrant de voorlopige conclusie van het snel vorderende onderzoek naar de bomauto’s in Groot-Brittannië. Het is, vanzelfsprekend, geen medisch complot maar een complot van een aantal medici, hetgeen een heel wat meer dan gradueel verschil inhoudt, maar waardoor menigeen al direct op het verkeerde spoor wordt gezet, en vooral politici, die voor hun zelden direct geuite, maar subliminaal gistende, hunkering naar bevrediging zoeken van hun door perversiteit gestuurde machtsstreven ingegeven wensen en verlangens, welke zijn gedeformeerd tot een absolutistisch Willen.


Medische gladiatoren
De Londense Times meldde dat een leider van Al-Kaida verleden week in Irak - met een variant op de gladiatoren in de arena, die de Romeinse keizer in zijn loge toeriepen: “Zij, die gaan
sterven, groeten u” - had aangekondigd: ”those who cure you, will kill you.”
Achteraf steken onder meer verbijstering, ongeloof, verdriet en woede de kop op, en de meeste elementen van dat nog
al willekeurige conglomeraat aan extraverte emoties zijn niet alleen invoelbaar, maar liggen zelfs voor de hand. Zolang men alleen passief van iets weet heeft, is een bedreiging minder erg dan wanneer het in de eigen straat of op een andere verdieping van de eigen woontoren geschiedt, om maar te zwijgen van de eigen woning of de directe werksituatie.
“Het is schrikken als zelfs medici terrorist kunnen zijn”, kopte de Volkskrant. Hoe juist die vaststelling ook mag zijn, een nare bijsmaak heeft zo’n zin toch, vooral omdat deze ongetwijfeld is opgetekend uit de mond van andere medici, die weliswaar terecht geschokt zijn, maar toch vraag je je af hoeveel deze mensen, al dan niet (nog) bewust, weten over de geschiedenis van het eigen
vak. Is de naam Josef Mengele (1911-1979) voor hen een begrip, of is die zo onlosmakelijk verbonden met het nazibeulendom, dat men, uit angst en afweer, vergeet dat deze Engel des Doods een gekwalificeerd arts was.

Neurenbergse artsenprocessen

En wie meent dat Mengele een op zichzelf staand fenomeen is geweest in de geschiedenis van extreem abjecte ontsporingen binnen de kongsi der
witjassen, moet dan maar eens een poging ondernemen om (iets van) de documenten van het Neurenbergse artsenproces [1] te lezen, misschien dat dan het besef eindelijk doordringt dat deze vergaande onmenselijkheid, en de daaraan gekoppelde wil tot ontmenselijking van de slachtoffers, binnen de bewuste beroepsgroep altijd bij een aantal individuen heeft bestaan, uiteraard ook in onze dagen.
Wil iemand beweren dat na de tweede wereldoorlog aan de witgejaste barbaarsheid een einde is gekomen? Laten we de experimenteerbeluste afsplitsingen van het Beest uit de Afgrond achter het IJzeren Gordijn en in de folterkamers van Pinochet en andere monsters zonder waarde niet vergeten, die gema
rtelde gevangenen onderzochten en vaststelden dat ze nog wel wat zouden kunnen doorstaan, omdat het bloedverlies relatief gering was, zoals eveneens te lezen valt in de documentatie die is bewaard in het thans museale concentratiekamp Natzweiler.

Perversie van het denken en handelen
En wat te denken van de Mengeles van vandaag, die hun experimenten op weerloze dieren uitvoeren met exact dezelfde argumentatie als die kamparts bezigde: om de mensheid vooruit te helpen. Bij Mengele ging het om het Arische ras, in het huidige gebeuren gaat het om hen die de benodigde spie voor het resultaat van die proeven kunnen ophoesten.
Lafhartige politici, die overal ter wereld weigeren, deze geest van Mengele een halt toe te roepen, hebben zich tot medeplichtigen gemaakt binnen dit kader, dat ons niet alleen de verwrongen tronie toont van de perversie van het denken, maar verantwoordelijk is voor hoge aantallen van mismaakte en gemartelde dieren, die na behandeling door de witjassen in kwestie op de lijkenberg worden afgelegd. Zolang deze mentaliteit, actief dan wel passief, wordt
ondersteund vanuit machtscentra waar ook ter wereld, mag niemand zich verbazen over de gedegenereerdheid van, al dan niet georganiseerde, artsen, die enerzijds mensen willen genezen, maar aan de andere kant nauwelijks de hand hoeven om te draaien voor een massaal doden.

Politieke gevolgen
In Groot-Brittannië, met één openbare camera op veertien burgers reeds een politiestaat, zal men wel weer alles aan monsterlijks uit de kasten trekken en nog meer
burgerrechten inperken: een hobby van niet alleen een toenmalige robot genaamd Thatcher, die haar vadercomplex moest afreageren, maar tevens van de Grote Leugenaar Blair, die nu via gelegitimeerd papendom in de hemel wil komen.
En dan is er nog de door extreme rancune gedreven, en door het fenomeen Terrorisme bezeten, Minister van Binnenlandse Zaken in het nieuwe Mofrika, Wolfgang Schäuble, die vergaande voorbereidingen treft voor de oprichting van een nieuwe — eerst Duitse en dan vanzelfsprekend Europese — Gestapo, uitgerust met meer middelen en macht dan Himmler, met collega’s en concurrenten heeft gehad. De, op basis van elke denkbare willekeur, als verdachte aangemerkte moet in de optiek van Schäuble zijn onschuld bewijzen, en deze vreselijke lafhartigheidsbekleder wil ook dat computers van alle burgers zonder hun medeweten kunnen worden doorzocht: Die totale Überwachung. En wie denkt dat zo’n, na een ernstig trauma onbehandelde, Schäuble dan tevreden zal zijn, is of heel naïef of totaal onverschillig.
Het zou duidelijk moeten zijn: of je nu door een dolgedraaide medicus wordt ‘gebeten’ of door een perverse politicus, het resultaat zal geen grote verschillen vertonen.

De Kwadratuur van het Niets

Wie mocht hopen of verwachten dat de opperste baas van
Schäuble, de tot vol-continu producerende clichéfabriek omgebouwde, geïncarneerde walvistraan genaamd Angela Merkel — drie decennia geleden reeds als Angie juichend in de Heer door de Rolling Stones aangekondigd — ook maar het geringste onderneemt om de doldrieste dwaasheid van haar mini-ster te relativeren, heeft het goed mis. Zij heeft het veel te druk met zich te laten toejuichen door glunderende sjeiks en G8-ers, alsmede door alle andere, Europese regeringsleiders. En dat alleen vanwege haar volstrekt nietszeggende, uit oneindige leeghoofdigheid voortspruitende, gemeenplaatsen.
De gevaarlijkst denkbare waanzin borrelt niet alleen maar in het Wit
te Kremlin nummer 10.
__________
[1] Medizin ohne Menschlichkeit; Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses. Herausgegeben von Alexander Mitscherlich und Fred Mielke. Frankfurt am Main, 1960, daarna tal van herdrukken. Fischer Taschenbücher.
______________
Afbeeldingen: 1. De kamparts van Birkenau: Josef Mengele. 2. Tony Blair, tot voor kort prime minister van Groot-Brittannië. 3. Wolfgang Schäuble, één der architecten van het Vierde Rijk in Mofrika. 4. Clichéfabriek Merkel, toegejuicht voor de kwadratuur van het volstrekte Niets.

Geen opmerkingen: